Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

До уваги голів комісій (уповноважених) по соціальному страхуванню з тимчасової втрати працездатності

Відповідно до ст. 50 Закону України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановило внести зміни до Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов”язкового державного соціального страхування у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23 червня 2008 року №25 та викласти  його в такій редакції (витяг):

 

1.1. Комісія    (уповноважений)    підприємства,    установи,
організації  із   загальнообов'язкового   державного   соціального
страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності та
витратами,  зумовленими похованням (далі - комісія (уповноважений)
із соціального страхування підприємства), створюється (обирається)
та   діє   на   підприємстві,  в  установі,  організації  (далі  -
підприємство),  що  використовує найману працю, незалежно від форм
власності і господарювання.

1.2. Положення  про  комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік   повноважень,   організаційні   засади   членів   комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства.

1.4. Комісія    із   соціального   страхування   підприємства
створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15  працюючих
за наймом. При чисельності на підприємстві застрахованих осіб 15 і
менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений  із
соціального страхування підприємства.  Уповноважений здійснює свої
повноваження відповідно до цього Положення.

1.4.1. На підприємстві,  де нарахування і виплата  заробітної
плати,  а  також виплата матеріального забезпечення по соціальному
страхуванню,  надання  соціальних  послуг  здійснюються   у   його
структурних   підрозділах,   комісії  із  соціального  страхування
створюються у цих підрозділах підприємства.

На  підприємствах,  в установах, організаціях, де нарахування
і   виплата   заробітної  плати,  а  також  виплата  матеріального
забезпечення по  соціальному  страхуванню  та  надання  соціальних
послуг здійснюються централізовано, створюється центральна комісія
із соціального  страхування  підприємства,  установи,  організації

3.1. Комісія  (уповноважений)  із   соціального   страхування
підприємства:

3.1.1. Приймає  рішення  про  призначення   або   відмову   в
призначенні  матеріального  забезпечення  (допомоги  по тимчасовій
непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною),  вагітності
та   пологах,   на  поховання)  і  передає  його  роботодавцю  для
проведення виплат,  здійснення розрахунків тощо.  Приймає  рішення
про  припинення  виплати  матеріального забезпечення (повністю або
частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів,
які   є   підставою  для  надання  матеріального  забезпечення  та
соціальних  послуг.

3.1.2. Здійснює   контроль   за   правильним  нарахуванням  і
своєчасною  виплатою  матеріального   забезпечення   застрахованим
особам.

3.1.3.  Приймає  рішення  про виділення путівок до санаторіїв
та  (або)  санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам
їх сімей (а  також  особам,  які  навчаються  у  вищих  навчальних
закладах)   на   підставі   особистої   заяви,  медичних  довідок,
підтверджуючих  необхідність  лікування   (оздоровлення),   розмір
часткової  оплати  за  путівки  на  санаторно-курортне  лікування,
виділення  путівок  до  дитячих   оздоровчих   закладів,   надання
соціальних   послуг   із  позашкільного  обслуговування  з  дітьми
застрахованих осіб і передає їх роботодавцю для видачі путівок  та
здійснення розрахунків тощо.

3.1.4. Бере  участь  у   перевірках   організації   медичного
обслуговування    застрахованих   осіб   лікувально-профілактичним
закладом,  що розташований  на  підприємстві,  дотримання  хворими
призначеного режиму лікування.

Веде облік осіб,  які часто та довго хворіють (особи,  які за
останні   12   місяців   були  непрацездатними  з  приводу  одного
захворювання не менше трьох випадків із загальною  кількістю  днів
непрацездатності  30-40  днів  або з приводу різних захворювань не
менше  чотирьох  випадків  за  останні  12  місяців  із  загальною
кількістю  днів  непрацездатності  40-50  днів), а також осіб, які
отримали   листки  непрацездатності  у  зв'язку  із  невиробничими
травмами,  аналізує,  інформує  та  вносить  пропозиції  з  питань
зниження   рівня   захворюваності   роботодавцю   та  представнику
застрахованих  осіб.

3.1.5.   Здійснює  контроль  за  своєчасним  направленням  до
робочих  органів  відділень  Фонду заяв-розрахунків про нараховані
застрахованим особам суми  матеріального  забезпечення.  Проводить
щоквартально  аналіз  використання  коштів  Фонду на підприємстві.
     3.1.6.  Вносить  пропозиції  роботодавцю  щодо  відшкодування
Фонду  витрат  по  коштах  Фонду,  проведених з порушенням чинного
законодавства  або  використаних не за призначенням, ініціює перед
робочим  органом  відділення Фонду питання про відшкодування Фонду
витрат  на  виплату  допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  у
зв'язку  із  травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо
це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.1.7. Веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб,
які   навчаються  у  вищих  навчальних  закладах,  які  потребують
санаторно-курортного лікування,  оздоровлення в дитячих оздоровчих
закладах,   контролює   видачу   застрахованим   особам   путівок,
новорічних подарунків згідно з рішеннями комісії.

3.1.8. Розглядає  скарги  працівників підприємства на рішення
комісії  із  соціального  страхування  підприємства   по   наданню
матеріального  забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів
Фонду, здійснює заходи по розв'язанню викладених у них питань.

3.1.9. Проводить  на  підприємстві  роз'яснювальну  роботу та
надає консультації з питань надання матеріального забезпечення  та
соціальних послуг за рахунок коштів Фонду.

3.1.10.  Забезпечує гласність роботи комісії (уповноваженого)
із  соціального  страхування   підприємства   з   питань   надання
матеріального  забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів
Фонду,  в тому числі інформує  про  наявність  санаторно-курортних
путівок  та  їх виділення кожній застрахованій особі з урахуванням
заяв  відповідно  до   медичних   показань   необхідного   профілю
санаторно-курортного  лікування.

3.4. Центральна комісія підприємства,  створена відповідно до
абзацу   другого   підпункту   1.4.1  цього  Положення,  координує
діяльність  комісій  із  соціального  страхування  у   структурних
підрозділах підприємства

4.1. Основною  формою  роботи  комісії   є   засідання,   які
проводяться  відповідно  до затвердженого нею плану,  але не рідше
двох разів на місяць.  Члени комісії беруть участь у її засіданнях
особисто  без  права  передання  своїх повноважень іншим посадовим
особам.

Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні
більше  половини  її  членів  за  наявності  представника   кожної
сторони.   Засідання   комісії   протоколюється.  Рішення  комісії
вважається  прийнятим,  якщо  за  нього  проголосувала   більшість
присутніх  на  засіданні членів комісії.  У разі рівного розподілу
голосів голос голови є вирішальним.

5. Рішення  комісії  (уповноваженого) із соціального страхування підприємства   про   призначення   або   відмову   у   призначенні матеріального забезпечення та надання соціальних послуг може  бути оскарженим  застрахованою  особою  до  робочого  органу відділення Фонду,  де перебуває на обліку підприємство,  протягом  5  днів  з моменту  отримання  повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих  питань до суду.

 

                                                                                               Ніжинська міжрайонна

                                                                                               виконавча  дирекція